No mostrar més aquest missatge

Informació general

Accionistes i capital social

 

Accionistes1 698.133
Capital social (nombre d'accions) 5.910.242.684
Free Float 2 2.439.541.408
Última cotització de l'acció 1,97 €
Capitalització 11.643.178.087 €

(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custodia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custodia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Definit com el capital social (en número d’accions) sense tenir en compte la participació de la Fundació Bancària “la Caixa” (que inclou CriteriaCaixa), la participació del Consell d’administració i autocartera.

Dades a 30 de juny de 2016

 

Distribució del capital social per tipus d'accionista

Distribució del capital social per tipus d'accionista

(1) Definit com el capital social (en número d’accions) sense tenir en compte la participació de la Fundació Bancària “la Caixa” (que inclou CriteriaCaixa), la participació del Consell d’administració i autocartera.

(2) La participació de CriteriaCaixa fully diluted, tenint en compte el bo bescanviable de CriteriaCaixa a novembre de 2017, és d'aproximadament el 49%.

Dades a 30 de juny de 2016

 

Distribució de l'accionariat i capital social per trams

 

Trams d'accionsAccionistes1Accions% Capital social
d'1 a 499 304.072 64.221.158 1,09%
de 500 a 999 139.538 98.696.051 1,67%
de 1.000 a 4.999 205.178 437.241.087 7,40%
de 5.000 a 49.999 48.014 522.209.605 8,84%
de 50.000 a 100.000  780 52.969.487 0,90%
més de 100.0002 551 4.734.905.296 80,11%
Total 698.133 5.910.242.684 100%

(1) En relació amb les accions dels inversors que operen a través d'una entitat custodia situada fora del territori espanyol, es computa com a accionista únicament l'entitat custodia, que és qui apareix inscrita en el corresponent registre d'anotacions en compte.

(2) Inclou la participació d’autocartera.

Dades a 30 de juny de 2016

Font: Llibre de registre d'accionistes, CaixaBank.