No mostrar més aquest missatge

Informació corporativa

Dades clau

Datos más relevantes del grupo ”la Caixa”

 Gener - SetembreVariació
interanual
3T16Variació
trimestral
Resultats
20162015
(en milions d'euros)        
Marge d'interessos 3.080 3.308 (6,9 %)  1.039 1,8 %
Comissions netes 1.546 1.600 (3,4 %) 536 2,7 %
Marge brut 5.939 6.356 (6,6 %) 1.890 (11,2%)
Despeses d'administració i amortització recurrents (2.997) (3.066) (2,2 %) (995) (0,4 %)
Marge d'explotació
sense despeses extraordinàries
2.942 3.290 (10,6 %) 895 (20,7%)
Marge d'explotació 2.821 2.747 2,7 % 774 (31,4%)
Resultat abans d'impostos 1.314 905 45,2 % 426 (16,8%)
Resultat atribuït
al Grup
970 996 (2,6 %) 332 (9,1%)

 
BalançSetembre 2016Juny 2016Desembre 2015Variació trimestralVariació anual
(en milions d'euros)      
Actiu Total 342.863 353.109 344.255 (2,9 %) (0,4 %)
Patrimoni Net 23.555 22.161 25.205 6,3 % (6,5 %)
Recursos de clients 299.673 304.465 296.599 (1,6 %) 1,0 %
Crèdits sobre clients, bruts 205.100 208.486 206.437 (1,6 %) (0,6 %)
Eficiència i Rendibilitat (últims 12 mesos)1Setembre 2016Juny 2016Desembre 2015Variació trimestralVariació anual
Ràtio d'eficiència (Total Despeses d'administració i amortització / Marge brut) 54,9 % 54,2 % 58,9 % 0,7 (4,0)
Ràtio d'eficiència sense despeses extraordinàries
53,3 % 54,2 % 51,9 % (0,9) 1,4
ROE 
(Resultat atribuït / Fons propis mitjans)
3,7 % 3,4 % 3,4 % 0,3 0,3
ROTE
(Resultat atribuït / Fons propis tangibles mitjans)
4,6 % 4,3 % 4,3 % 0,3 0,3
ROA
(Resultat net / Actius totals mitjans)
0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,1 0,1
RORWA
(Resultat net / Actius ponderats per risc)
0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,0 0,0
Gestió del Risc
Setembre 2016Juny 2016Desembre 2015Variació trimestralVariació anual
Dubtosos 15.199 16.097 17.100 (898) (1.901)
Ràtio de morositat 7,1 % 7,3 % 7,9 % (0,2) (0,8)
Ràtio de morositat expromotor 6,0 % 6,0 % 6,2 % 0,0 (0,2)
Cost del risc 0,4 % 0,4 % 0,7 % 0,0 (0,3)
Provisions per a insolvències 7.934 8.489 9.512 (555) (1.578)
Cobertura de la morositat 52 % 53 % 56 % (1) (4)
Adjudicats nets disponibles per a la venda 7.071 7.122 7.259 (51) (188)
Cobertura d'immobles adjudicats disponibles per a la venda 58 % 58 % 58 % 0 0
LiquiditatSetembre 2016Juny 2016Desembre 2015Variació trimestralVariació anual
(en milions d'euros)       
Actius líquids2 52.553 58.322 62.707 (5.769) (10.154)
Loan to deposits 109,3 % 104,8 % 106,1 % 4,5 3,2
Liquidity Coverage Ratio 174 % 159 %   172 % 15 2
Solvència
Setembre 2016Juny 2016Desembre 2015Variació trimestralVariació anual
(en milions d'euros)  
Common Equity Tier 1 (CET1) 13,4 % 12,3 % 12,9 % 1,1 0,5
Capital Total 16,6 % 15,5 % 15,9 % 1,1 0,7
Actius ponderats per risc (APR) 135.922 135.787 143.312 135 (7.390)
Leverage Ratio 6,0 % 5,3 % 5,7 % 0,7 0,3
Common Equity Tier 1 (CET1) fully loaded 12,6 % 11,5 % 11,6 % 1,1 1,0
Dades per acció
Setembre 2016Juny 2016Desembre 2015Variació trimestralVariació anual
Cotització (€/acció) 2,249 1,967 3,214 0,282 (0,965)
Capitalització borsària 13.283 10.466 18.702 2.817 (5.419)
Valor teòric comptable (VTC) (€/acció) 3,98 4,16 4,33 (0,18) (0,35)
Valor teòric comptable tangible (VTC) 3,30 3,40 3,47 (0,10) (0,17)
Número d'accions en circulació excloent autocartera (milions) 5.906 5.321 5.819 585 87
Benefici net
atribuït per
acció (BPA) (€/acció) (12 mesos)
0,14 0,13 0,14 0,01 0,00
Nombre mitjà d'accions excloent autocartera (milions) (12 mesos) 5.771 5.861 5.820 (0) (49)
PER (Preu / Beneficis; vegades) 16,46 15,49 22,97 0,97 (6,51)
P/ VC tangible (valor cotització s/ valor comptable tangible) 0,68 0,58 0,93 0,10 (0,25)
Activitat comercial i mitjans (nombre)Setembre 2016Juny 2016Desembre 2015Variació trimestralVariació anual
Clients (milions) 13,8 13,8 13,8 0,0 0,0
Empleats del Grup CaixaBank 32.315 32.142 32.242 173 (73)
Oficines a Espanya
5.089 5.131 5.211 (42) (122)
Terminals d'autoservei 9.476 9.517 9.631 (41) (155)

(1) Les ràtios d'eficiència i rendibilitat del segon trimestre de 2016 exclouen la contribució al Fons de Resolució Nacional del quart trimestre de 2015 (93 MM€) a efectes d'evitar la duplicitat amb la contribució al Fons Únic de Resolució del segon trimestre de 2016 (74 MM€).

(2) Modificació del criteri de definició de la liquiditat bancària respecte de trimestres anteriors. Aquesta és la sumatòria de HQLAs (High Quality Liquid Assets), segons definició regulatòria, i el disponible en pòlissa BCE no inclòs en HQLAs.